TEJO

Celosvetová esperantská mládežnícka organizácia – Tutmonda Esperantista Junulara Organizo (TEJO) – je organizáciou mladých (do 35 rokov vrátane) hovoriacich esperantom s individuálnymi členmi a krajinskými sekciami. V súčasnosti existuje 46 krajinských sekcií plus okolo 13 krajinských organizácií, s ktorými má TEJO kontakt, ale ktoré ešte nie sú jej členmi. TEJO samotné je mládežníckou sekciou Všeobecného esperantského zväzu (UEA – Universala Esperanto-Asocio).

TEJO organizuje medzinárodný mládežnícky kongres (IJK) každý rok na inom mieste vo svete. IJK je týždenné podujatie s koncertami, predstaveniami a všeobecnou zábavou, ktorá priťahuje mládežníkov z celého sveta. TEJO takisto každoročne organizuje niekoľko mládežníckych seminárov a tréningov. Tieto podujatia spájajú medzinárodnú skupinu mládežníkov na diskusiách o aktuálnych témach a dosahovaní nových schopností. Niektoré z tém, pojednávané v minulých rokoch, boli ľudské práva, globalizácia, jazykové problémy a rovnosť pohlaví.

TEJO vydáva spoločensko-kultúrny časopis Kontakto (Kontakt). Takisto spravuje tzv. Pasovú službu (Pasporta Servo), sieť hostiteľov hovoriacich esperantom, ktorí bezplatne hostia esperantom hovoriacich návštevníkov.